Вход

Арт доброволчески проект с фотографска насоченост "Фотоактивизирай се - спри, огледай се и снимай!"

3-1600-797 copy

„Фотоактивизирай се – спри, огледай се и снимай!" е проект, който се реализира по Национална програма за младежта 2011 – 2015, Подпрограма 3: Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи.
Основна цел на проекта е създаване на арт доброволчески екип за работа с деца и младежи на територията на град Пазарджик и региона, който ще работи за:
•Популяризиране на ценностите на доброволчеството и възможностите за прилагането на доброволния труд в областта на изкуството, в частност фотографията.
•Въвеждане на ефективни практики за работа в сферата на фотографията и поддържането им в бъдещи арт процеси и инициативи.
•Увеличаване на броя на младите доброволци с интерес към изкуството.
•Признаване на придобитите знания иудостоверяване на постигнатия опит и умения, получени по време на арт доброволческата дейност.

„Фотоактивизирай се – спри, огледай се и снимай!" се реализира с финансовата подкрепа на Национален център „Европейски младежки програми и инициативи", Национална програма за младежта 2011 – 2015 по Проект № 13/136/П3-086.

Продължава...

Проект "Да продължим заедно"

4.1.1 copy

8 copy

 

Проект „Да продължим заедно" се реализира по Договор за БФП №ЕБФ01-11845/12.12.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски бежански фонд по ГП 2012, Приоритет I, Действие С, Под-действиe С3, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG ERF 2012/02-C3.01 „Занимания с деца в създадения по ГП 2010 детски кът /дневна забавачка/ за деца на търсещи закрила лица и бежанци, включени в НПИБРБ, изследване на трайната интеграция на лица, получили статут на бежанец и/или хуманитарен /субсидиарен/ такъв и насърчаване включването на местната власт и обществеността в процеса в процеса на интеграция чрез разяснителни кампании", сключен между Фондация „Ви Арт" и Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет. Продължителността на проекта е от 12.12.2013 до 12.06.2014 г.

Обща цел проект „Да продължим заедно" е създаване на условия за ефективна интеграция и социална адаптация на нуждаещи се от убежище деца и насърчаване включването на широката общественост в успешната интеграция на бежанците. Специфични цели са свързани с първоначална социална адаптация на деца-бежанци, с изследване за трайната интеграция на лица, получили статути и с повишаване на осведомеността на широката общественост.

Дейности по проекта:
• Занимания с деца на търсещи закрила лица и бежанци, включени в НПИБРБ в създадения по ГП 2010 детски кът
• Изследване за трайната интеграция на лица, получили статут на бежанец и/или хуманитарен (субсидиарен) статут
• Разяснителна кампания за насърчаване на включването на местната власт и обществеността в процесите на интеграция

Заниманията с деца в създадения детски кът ще създадат условия за ефективна първоначална интеграция и социална адаптация на децата още в ранна възраст, което е предпоставка за по-успешно интегриране в обществото в бъдеще, както и необходимостта от подготовка за продължаване на образователния процес и включването им в образователната система.

Предвиденото изследване и разяснителна кампания са взаимно свързани. Изследването ще даде отговор на редица въпроси свързани с интеграцията на бежанците и как те се приемат от нашето общество. На основата на резултатите от изследването ще бъдат предложени конкретни мерки за подобряване на механизмите и процесите, които определят интеграцията на търсещите убежище в България лица. Те ще бъдат включени в разяснителната кампания. Резултатите от успешното повишаване на осведоменосттаса по-добро разбиране на процеса на интеграция сред обществеността и по-добри възможности за хората да дадат своя принос за този процес.

"Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския бежански фонд, съфинансирана от Европейския бежански фонд по проект „Да продължим заедно", Договор № ЕБФ 01-11845/12.12.2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Ви Арт" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган."

Продължава...

"Ви арт" поощри таланта на четири деца

 

Клубът по фотография към пещерското училище „П.Р.Славейков" вече има собствен фотоапарат. Той беше връчен на ръководителя на извън класната форма Никола Руков от председателят на фондация „Ви Арт".

Всъщност средствата за закупуването на новата техника за младите любители на фотографият в школото бяха събрани от благотворителната изложба със снимките на четирима от възпитаниците на учебното заведение - Георги, Нора, Димитър и Георги. Те бяха поканени да участват във фотопленер, организиран от „Ви Арт”.

Поводът за тяхното включване беше определението наложено от обществото-деца в неравностойно положение. С творбите си обаче тези момчета и тяхната съученичка показаха,че всъщност ние сме в неравностойно положение спрямо тях, защото малцина могат при първи досег с професионалния апарат така добре да уловят духа на Родопите и по-специално на Равногорския балкан.

Колко добре учениците от „П.Р.Славейков” работят със снимачната техника доказа и втората им благотворителна изложба-този път в родното училище. Буквално за минути повечето фотографии бяха откупени. Първи с прекрасните фотоси се сдобиха председателят на Общинския съвет Анастасия Младенова, заместник-кметът Стефан Балабанов.Сред гордите собственици на фотография е и Пещераинфо, след като от пазарджишката изложба ПЗ ИНФО откупи творба.

От друга страна пък интересите на учениците и техните родители са поощрили училищното ръководство и от следващата учебна година един клас от първокласници ще учи засилено изобразително изкуство, обяви днес директорката Пенка Христоскова.

Източник: Пещера инфо

Продължава...

Вход or Регистрация