„Да продължим заедно“ е проект, който има за цел създаване на условия за ефективна интеграция и социална адаптация на нуждаещи се от убежище деца и насърчаване включването на широката общественост в успешната интеграция на бежанците.
Проектът стартира на 12.12.2013 г. и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски бежански фонд по ГП 2012.

Дейностите по проекта се изпълняват от Фондация „Ви Арт” и са:
• Занимания с деца на търсещи закрила лица и бежанци, включени в НПИБРБ в създадения по ГП 2010 детски кът

• Изследване за трайната интеграция на лица, получили статут на бежанец и/или хуманитарен (субсидиарен) статут

• Разяснителна кампания за насърчаване на включването на местната власт и обществеността в процесите на интеграция

„Да продължим заедно“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския бежански фонд, съфинансирана от Европейския бежански фонд по проект „Да продължим заедно“, Договор № ЕБФ 01-11845/12.12.2013 г., сключен между Фондация „Ви Арт” и Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския бежански фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Ви Арт“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.