Фондация „Ви Арт“ изпълнява проекти за развитие на гражданското общество, работи с младежи за изграждане на лидерски умения и доброволчество, работа с бежанци и др.

Организира благотворителни фотоизложби на деца в неравностойно положение, участия във фотопленери, доброволчески еко инициативи и за възрастни хора, участия на доброволци на фондацията в международни младежки обмени и програми и обучения.

• Създаден  арт доброволчески екип за работа с деца и младежи.

• Популяризиране на ценностите на доброволчеството и възможностите за прилагането на доброволния труд в областта на изкуството.

• Въведени ефективни практики за работа в сферата на изкуството и поддържането им в бъдещи арт процеси и инициативи.

• Работа с бежанци – за създаване на първоначална социална адаптация на деца-бежанци.

• Реализирани дейности за активно включване на младите хора в инициативи с екологична насоченост и за повишаване на техния интерес и личната отговорност.

• Повишаване на мотивацията на младите хора за личностно развитие съобразно интересите им и придобиване на допълнителни компетенции чрез неформално образование в областта на екологията и изкуството.

• Подкрепа за реализиране на арт доброволческите инициативи и въвличане на нови доброволци.

• Създаване на нови възможности за изява в областта на екологията

• Изграждането на определени качества и придобиване на нови умения.

• Осъществяването на нови социални контакти на младите хора и докосването до реални инициативи.