Данъчни облекчения за юридически лица

Стопанските субекти (търговски дружества, кооперации, граждански дружества) могат да имат предвид, че Фондацията  е посочена сред лицата по чл. 31, ал. 1, т. 18 от Закона за корпоративното подоходно облагане, даренията в полза на които се приспадат от положителния финансов резултат в размер до 10%.

Моля имайте предвид, че в чл. 31, ал. 5 от ЗКПО законодателят постaвя ограничение за признавания за данъчни цели общ размер на разходите за дарения – той не може да превишава 65 на сто от счетоводната печалба.

Данъчни облекчения за физически лица

Физическите лица могат  да имат предвид, че Фондацията е сред лицата по Чл. 22, ал. 1, т. 1, б. „о” от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, даренията в полза на които се приспадат от данъчните основа в размер до 5%. Съгласно ал.2 на същия Чл. 22, общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишната данъчна основа.

Когато дарението  е в непарична форма, неговият размер е цената на придобиване, отразена в документите за придобиване  на предмета на дарението от дарителя, ако придобиването е станало  до три месеца преди датата на дарението. В останалите случаи размерът на дарението е пазарната цена към датата на предоставяне на предмета на дарението.

За дата на извършване на дарението се смята датата на придобиване на дарението от дареното лице.

В Чл. 23 от ЗДДФЛ е определен редът за ползване на дачъните облекчения за дарения, включително и тези в полза на фондация “Ви Арт”. Данъчните облекчения се ползват с подаване на годишната данъчна декларация по Чл. 50 от ЗДДФЛ, към която се прилагат копия на документи, удостоверяващи, че дареното лице е от изброените в Чл. 22, ал. 1 от ЗДДФЛ и че предметът на дарението е получен – за данъчното облекчение за дарение.

Банкова сметка на Фондация Ви Арт:

UniCredit Bulbank

IBAN: BG31UNCR70001522953347

BIC: UNCRBGSF