Фондация „Ви Арт“ е учредена през август 2012 г.

и работи в обществена полза в посока за цялостно развитие на младите хора и за създаване на атрактивни дейности за свободното им време,

които да доведат до усъвършенстване на личностните им качества, умения и знания и да повишат тяхното самочувствие, компетенция и познания.

Целите на Фондацията са свързани главно с развитие на доброволчеството и създаване на инициативи за деца и младежи в сферата на образованието и спорта, културата и изкуството, неформалното образование, включването им в доброволчески инициативи, в утвърждаване на ценности.

Основните ни дейности са насочени към работата по проекти, доброволчески, културни и спортни инициативи, организиране на събития за деца и възрастни, изложби.

Фондацията е включена в:

    • Регистрирана като Културна организация от Министерството на културата
    • Обществен съвет по въпросите за младежта към Министъра на младежта и спорта
    • Регистрирана в Национална информационна система за младежта към Министерството на младежта и спорта като организация, работеща за и с млади хора
    • Работна група към Министъра на образованието и науката относно Национална гражданска инициатива

ОПИТ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ, ДЕЙНОСТИ И ИНИЦИАТИВИ

Свържете се с нас сега!

Фондация „Ви Арт“ изпълнява проекти за развитие на гражданското общество,

работи с младежи за изграждане на лидерски умения и доброволчество, работа с бежанци и др. Организира благотворителни фотоизложби на деца в неравностойно положение, участия във фотопленери, доброволчески еко инициативи и за възрастни хора, участия на доброволци на фондацията в международни младежки обмени и програми и обучения.