На 12 март 2014 г. в ЕГ „Бертолт Брехт“ доброволец, който се включи в арт доброволческия проект с фотографска насоченост -„Фотоактивизирай се – спри, огледай се и снимай!“, сподели пред съучениците си защо ще учавства в проекта.
Беше представена основната цел, която е поставена с изпълнението на проекта, а именно популяризиране на идеите на доброволчеството и прилагането им в сферата на фотографията.
Също така с помощта на доброволците с интерес към изкуството ще се даде възможност за въвеждане, установяване и поддържане на редица практики и инициативи с насоченост към визуалните изкуства. Това от своя страна ще допринесе за по-голямата мотивация сред младите хора да следват и една алтернативна посока на личностно развитие, предоставена им от различните сфери на изкуството.
Една от основните ползи за целевите групи е развитието на личности качества, умения и знания у младите хора. Това неминуемо ще доведе до насърчаване на гражданската им активност и съответно влиянието им върху местната общност. Развитието на доброволчеството и ползите от проекта ще се разпространят не само върху целевата група младежи, но и върху тяхното всекидневно обкръжение, което ще има ефект и върху местната общност.
Ползите за конкретната група младежи, взели участие в проекта, ще доведе до нови възможности за изява в доброволчеството, доизграждането на определени качества, до придобиване на нови умения. Осъществяването на нови социални контакти и докосването до реални инициативи в полза на общността – това пряко ще повлияе на повишаването на мотивацията на младите хора за развитие и придобиване на допълнителни компетенции чрез неформално образование с арт насоченост, което ще разшири още повече кръгозора на младежите.