ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ФОНДАЦИЯ "ВИ АРТ"
СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА

ПРОЕКТ „СТАРТ – МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“
по ДОГОВОР № 25-00-67/24.07.2017г.
МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2016-2020)
ПОДПРОГРАМА 2: НАЦИОНАЛНИ МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ И КАМПАНИИ
ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ: МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

На 01.08.2017. започна изпълнението на проект „Старт – младежко предприемачество“ по договор № 25-00-67/24.07.2017г. към Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2016-2020), Подпрограма 2: Национални младежки инициативи и кампании, Тематична област: младежко предприемачество.
Обща цел на проекта е да доведе до повишаване на информираността, насърчаване на предприемаческото мислене и стимулиране на предприемаческа активност у младите хора чрез предоставянето на платформа за споделяне и ориентиране.
Ще подобрим информираността и ще популяризираме младежко предприемачество сред младите хора чрез провеждане на кампания, инициативи и обучения за придобиване на ключови компетентности. Това ще стане чрез:
– Организиране и провеждане на инициативи в три СОУ в гр. Пазарджик;
– Организиране на Кампания – Ден на младежкото предприемачество за споделяне на добри практики, където ще срещнем млади хора с успели млади предприемачи и предприемачи с опит;
– Организиране на обучение за насърчаване на предприемаческото мислене сред младите хора.
Целевата група, към която са насочени дейностите по проекта, са младежи на възраст от 15 до 29 години.
В проекта ще се включат 210 млади хора, живеещи на територията на град Пазарджик.

Начална дата на проекта: 01.08.2017
Крайна дата на проекта: 31.01.2018

Обща стойност на проекта: 9 524.00 лева
Безвъзмездно финансиране: 7 999,00 лева
Собствено финансиране: 1 525,00 лева

БЕНЕФИЦИЕНТ: ФОНДАЦИЯ „ВИ АРТ“