ПРОЕКТ „Развитие на риболовен и културно познавателен туризъм в РР на МИРГ – Пазарджик“ се изпълнява по АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР № МДР-ИП-01-36/25.02.2021 г. по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Програма за морско дело и рибарство“ 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG14MFOP001-4.048 – МИРГ Пазарджик, МЯРКА: 3.1 „Насърчаване развитието на устойчив риболовен туризъм в рибарския район“

БЕНЕФИЦИЕНТ ФОНДАЦИЯ „ВИ АРТ

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Ви Арт и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”