Стартира арт доброволчески проект с фотографска насоченост –
„Фотоактивизирай се – спри, огледай се и снимай!“

За изпълнението на целите, които екипът си е поставил, ще бъде сформирана доброволческа група от 15 младежи на възраст от 15 до 29 години. Те ще бъдат подбрани измежду техни връстници след като са попълнили анкета, отнасяща се до интересите и активното отношение на младите хора към доброволчеството и провеждането на арт инициативи.

Доброволците ще привлекат деца и млади хора на възраст от 13 до 16 години, които имат интереси към изкуството, най-вече към фотографията и които биха се включили в организираните от доброволческата група дейности. Те ще участват в уъркшоп, с който ще бъдат въведени в основите на фотографията и нужните знание за направата на хубави снимки. На този уъркшоп ще бъде избрана тема за провеждането на двудневен фотопленер на територията на гр. Пазарджик, след което ще бъде направена селекция от най-добрите получени снимки. Те ще бъдат представени на специално организирана за случая фотоизложба.

Основните цели, които фондация Ви Арт си поставя с изпълнението на този проект, са да популяризира идеите на доброволчеството и прилагането им в сферата на фотографията. Увеличаването на броя на доброволци с интерес към изкуството ще даде възможност за въвеждане, установяване и поддържане на редица практики и инициативи с насоченост към визуалните изкуства. Това от своя страна ще допринесе за по-голямата мотивация сред младите хора да следват и една алтернативна посока на личностно развитие, предоставена им от различните сфери на изкуството.

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма „Младежта в действие“ на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“. Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от Фондация „Ви Арт“и по никакъв начин не отразява позицията на Европейската общност, програма „Младежта в действие“ или НЦЕМПИ.