Описание на проекта

Проект „Ние се движим“ е насочен към младежи на възраст от 15 до 29 години, както и към лица в неравно положение в същата възраст.
Целта на проекта е създаване на условия и повишаване на интереса на младите хора към спорт чрез обучения за разпознаване на рисковите фактори, водещи до агресия и различни видове зависимости; провеждане на седмица на спорта и спортен лагер за младежи; кръгла маса; издаване на книжка за агресията и видовете зависимости.
Чрез провеждане на инициативите ще постигнем увеличаване на броя на младежите с интерес към спорта, ще осмислим свободното им време, а това е основен инструмент за превенция на зависимости и агресия.
Ще подобрим качеството на живот и средата, в която живеят и общуват, както и комуникацията и взаимоотношенията между тях.
Проектът включва дейности, обвързани с актуални нужди на младежката общност на територията на община Пазарджик, като целта е чрез приложените спортни и обучителни методи да се постигне дълготраен ефект за младите хора.