Описание на проекта

Проект „Да продължим заедно“ се реализира по Договор за БФП №ЕБФ01-11845/12.12.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски бежански фонд по ГП 2012, Приоритет I, Действие С, Под-действиe С3, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG ERF 2012/02-C3.01 „Занимания с деца в създадения по ГП 2010 детски кът /дневна забавачка/ за деца на търсещи закрила лица и бежанци, включени в НПИБРБ, изследване на трайната интеграция на лица, получили статут на бежанец и/или хуманитарен /субсидиарен/ такъв и насърчаване включването на местната власт и обществеността в процеса в процеса на интеграция чрез разяснителни кампании“, сключен между Фондация „Ви Арт“ и Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет. Продължителността на проекта е от 12.12.2013 до 12.06.2014 г.

Обща цел проект „Да продължим заедно“ е създаване на условия за ефективна интеграция и социална адаптация на нуждаещи се от убежище деца и насърчаване включването на широката общественост в успешната интеграция на бежанците. Специфични цели са свързани с първоначална социална адаптация на деца-бежанци, с изследване за трайната интеграция на лица, получили статути и с повишаване на осведомеността на широката общественост.

Дейности по проекта:
• Занимания с деца на търсещи закрила лица и бежанци, включени в НПИБРБ в създадения по ГП 2010 детски кът
• Изследване за трайната интеграция на лица, получили статут на бежанец и/или хуманитарен (субсидиарен) статут
• Разяснителна кампания за насърчаване на включването на местната власт и обществеността в процесите на интеграция

Заниманията с деца в създадения детски кът ще създадат условия за ефективна първоначална интеграция и социална адаптация на децата още в ранна възраст, което е предпоставка за по-успешно интегриране в обществото в бъдеще, както и необходимостта от подготовка за продължаване на образователния процес и включването им в образователната система.

Предвиденото изследване и разяснителна кампания са взаимно свързани. Изследването ще даде отговор на редица въпроси свързани с интеграцията на бежанците и как те се приемат от нашето общество. На основата на резултатите от изследването ще бъдат предложени конкретни мерки за подобряване на механизмите и процесите, които определят интеграцията на търсещите убежище в България лица. Те ще бъдат включени в разяснителната кампания. Резултатите от успешното повишаване на осведоменосттаса по-добро разбиране на процеса на интеграция сред обществеността и по-добри възможности за хората да дадат своя принос за този процес.

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския бежански фонд, съфинансирана от Европейския бежански фонд по проект „Да продължим заедно“, Договор № ЕБФ 01-11845/12.12.2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Ви Арт“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.“